Lezingen over de Doe-democratie (2014)

In het najaar van 2014 organiseerden we samen met het Montesquieu Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau 5 lezingen over de doe-democratie. Hoe democratisch is de doe-democratie? Actieve burgers die gezamenlijk de organisatie van hun leefwereld  ter hand nemen, overheden die daarbij steun bieden en hun neiging tot controleren indammen, dit is het perspectief dat past in  de participatiesamenleving. Ter stimulering van zo’n vitale samenleving bracht het kabinet een nota uit onder de titel de doe-democratie. Wat kunnen we verwachten van de doe-democratie? En hoe verhoudt die zich tot de vertegenwoordigende democratie?

Overzicht programma

  • Lezing 1: 20 oktober – Pieter de Rooy (emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA): zorgde voor een historische duiding van de recente aandacht voor ‘zelfredzame en beleid beïnvloedende burgerparticipatie’.
  • Lezing 2: 27 oktober – Paul Dekker (hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg en medewerker van het SCP) gaf een analyse van ontwikkelingen in burgerparticipatie, met aandacht voor open einden en knelpunten.
  • Lezing 3: 17 november – Paul Frissen (hoogleraar Bestuurskunde Universiteit van Tilburg) lichtte de ambities met de doe-democratie en onze verwachtingen van overheid en democratie toe.
  • Lezing 4: 24 november – Joop van den Berg (emeritus hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Leiden) sprak over de doe-democratie in relatie tot ons politieke stelsel.
  • Lezing 5: 1 december – Ronald Plasterk (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en eerstverantwoordelijke voor de doe-democratie) reflecteerde op wat in de eerdere lezingen aan de orde is gekomen en geeft een visie op de toekomst, uiteraard verbonden met het kabinetsbeleid.

Doe-democratie expertmeetings

Na deze lezingen organiseerde ProDemos in de eerste helft van 2015 een vervolg in het land. In een aantal lokale expertmeetings verdiepten we de discussie en bekeken we de gevolgen van de doe-democratie voor de lokale democratie. Eind 2015 zal de opbrengst van de lezingen en de expertmeetings worden samengevat in een publicatie.

Achtergrondinformatie

Publicaties:

Webdossiers: