Links

Meer informatie over democratie kunt u onder andere vinden via onderstaande links:
(de links openen in een nieuw venster)

 • Rechtsstaat (op Wikipedia)
  Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht.
 • Democratische rechtsstaat (op Rechtspraak.nl)
  Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en overheid.
 • NederlandRechtsstaat.nl
  NederlandRechtsstaat is een online platform voor constitutionele dialoog. NederlandRechtsstaat beoogt voor een breed publiek niet alleen de tekst van de Grondwet, maar vooral de uitleg van de Grondwet en de werking van de democratische rechtsstaat tot leven te brengen.
 • Aspecten van rechtsstaat & democratie (NPO)
  De politieke geschiedenis van ons land vanaf het eind van de Republiek (1775) tot 2000 door Peter Faber op inzichtelijke wijze gepresenteerd.

Grondrechten

 • Grondrechten (op Wikipedia)
  Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en indirect (door een belangenoverweging) tussen burgers.
 • De Grondwet – Grondrechten (op InfoNu.nl)
  Iedere burger in onze samenleving heeft onvervreemdbare rechten. Grondrechten zijn de rechten die een ieder toekomen die zich op het grondgebied van de staat bevindt.
 • Handvest van de grondrechten (op Europa-Nu.nl)
  In het Handvest van de grondrechten zijn alle grondrechten (‘mensenrechten’) opgenomen die in de Europese Unie gelden. Het Handvest omschrijft in 54 artikelen de grondrechten inzake waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtspleging.
 • Fundamentele rechten binnen de Europese Unie
  De Europese Unie (EU) hecht veel waarde aan de eerbiediging van de mensenrechten binnen haar grondgebied. De beginselen van de rechten van de mens zijn vastgesteld in het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten.
 • Directorate General Human Rights and Rule of Law van de Raad van Europa
  The Directorate General Human Rights and Rule of Law has overall responsibility for the development and implementation of the human rights and rule of law standards of the Council of Europe, including the promotion of democracy through law, the operation of relevant treaties and related monitoring mechanisms and the development and implementation of cooperation activities in these fields.
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  Internationaal gerechtshof dat bevoegd is uitspraak te doen over verzoekschriften van individuen of staten die betrekking hebben op schending van de civiele en politieke rechten zoals vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
 • European Union Agency for Fundamental Rights
  Helping to make fundamental rights a reality for everyone in the European Union.
 • NederlandseGrondwet.nl
  Deze site wil het belangstellende burgers, ambtenaren, bestuurders, politici en de media eenvoudiger maken om snel kennis te nemen van de betekenis en bedoeling van de afzonderlijke artikelen van de Grondwet, die feitelijk de officiële spelregels van onze samenleving vormen.
 • Grondwet en Statuut (op Rijksoverheid.nl)
  De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden beschermt de grondrechten van burgers en regelt de staatsinrichting van Nederland.
 • 200 jaar Grondwet
  Galerij door Nationaal Archief op Cultural Institute van Google
 • De Grondwet 1848 (op Entoen.nu)
  De belangrijkste wet van een land
 • De Grondwet … The Movie!
  De Grondwet vertelt zelf zijn levensverhaal te beginnen in 1814 tot nu.
 • Grondwetpad
  In deze wandeling van ongeveer één uur door Den Haag zijn die plekken opgenomen, die verband houden met artikelen uit de Grondwet.

Scheiding der machten

 • Trias politica (op Wikipedia)
  De trias politica (ook wel de driemachtenleer genoemd) is een uitwerking van het idee van staatsinrichting, ook bekend onder de term scheiding der machten (binnen een staat). Het is een politiek systeem dat werd beschreven door de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu.
 • Trias politica: machtenscheiding en machtenspreiding (op website Montesquieu Instituut)
  De ideeën van de Franse filosoof Montesquieu i over de trias politica hebben internationaal grote invloed op de staatsinrichting gehad. Hij beschreef deze ideeën in zijn boek De l’esprit des lois (‘Over de geest van de wetten’) uit 1748.

Legaliteitsbeginsel

Onafhankelijke rechtspraak