Hoe komt het waterschap aan geld?

Voor hun taken heffen waterschappen zelf belastingen. Ze krijgen alleen geld van provincies of het Rijk als ze taken uitvoeren die duidelijk van provinciaal of nationaal belang zijn.

Hierdoor vormen de werkzaamheden van de waterschappen geen onderdeel van het landelijke politieke debat. Het werk van de waterschappen is zo belangrijk voor Nederland, dat het onverantwoord zou zijn om het geld voor het waterbeheer af te wegen tegen andere uitgaven, bijvoorbeeld voor defensie of gezondheidszorg.

De waterschappen heffen twee soorten belastingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De watersysteemheffing wordt geheven voor uitgaven die onder meer te maken hebben met de waterkering (=het tegenhouden van water), het beheer van het oppervlaktewater en het onderhoud van water- en vaarwegen. Daarvoor heeft het waterschap drie belastingcategorieën ingevoerd:

  • De ingezetenenomslag voor alle huishoudens in het waterschap
  • De omslag gebouwd voor eigenaren van gebouwen, zoals woonhuizen en bedrijven
  • De omslag ongebouwd voor eigenaren van landbouwgrond en natuurgebieden

Elk huishouden wordt per woonruimte aangeslagen voor een gelijk bedrag. Eigenaren van landbouwgrond en van natuurterreinen betalen op basis van de oppervlakte van hun eigendom en eigenaren van woningen en bedrijven op basis van de gemeentelijke WOZ-waarde.

Daarnaast worden alle inwoners aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Deze belasting is vooral bedoeld om het oppervlaktewater schoon te houden en om de rioolwaterzuiveringsinstallaties te laten draaien.

Lees dit dossier: