Huis voor democratie en rechtsstaat

YoungVoice: de stemhulp voor jongeren

Jongeren gaan minder vaak stemmen dan gemiddeld. Eén van de redenen hiervoor is dat ze niet goed weten waar de verkiezingen over gaan, uit welke partijen ze kunnen kiezen en waar die partijen voor staan. Om ze hier meer inzicht in te geven, heeft ProDemos de stemhulp YoungVoice ontwikkeld, speciaal voor jongeren. 

Bij YoungVoice geven jongeren zelf aan welke thema’s ze belangrijk vinden. Per thema krijgen ze stellingen voorgelegd en geven ze aan of ze het ermee eens of oneens zijn. Iedere stelling wordt toegelicht met een kort filmpje. De filmpjes voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 worden gepresenteerd door YouTuber Bonnie Nottroth (Bij Bonnie) en acteur Jefferson Yaw Frempong-Manson (SpangaS: De Campus).

Na het beantwoorden van minimaal 20 stellingen krijgen de jongeren te zien welke partijen het dichtst bij hen staan, gebaseerd op de onderwerpen uit YoungVoice. Door op het logo van een partij te klikken, komt er een venster in beeld met daarin een korte tekst van de partij gericht aan jongeren plus een foto van de hoogstgeplaatste kandidaat op de lijst van die partij onder de dertig jaar oud. Ook kunnen gebruikers vanaf hier doorklikken naar de website van de partij of de jongerenorganisatie van een partij.

www.youngvoice.nl

Veelgestelde vragen

 1. Wat is YoungVoice?
 2. Waarom is YoungVoice er als jullie ook al de StemWijzer maken?
 3. Hoe wordt YoungVoice gemaakt?
 4. Hoe worden de onderwerpen van de stellingen bepaald?
 5. Waarom komen sommige belangrijke onderwerpen in YoungVoice niet aan bod?
 6. Waarom kun je alleen maar kiezen tussen eens en oneens?
 7. Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?
 8. Van welke partijen vergelijkt de YoungVoice de standpunten?
 9. Waarom zitten niet alle partijen in YoungVoice en wel in de StemWijzer?
 10. Hoe worden de partijstandpunten bepaald?
 11. Hoe moet ik de uitslag lezen?
 12. Hoe komt het resultaat van YoungVoice tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?
 13. Waarom kom ik bij de ‘verkeerde’ partij uit?
 14. Welke browser en welk besturingssysteem moet je hebben voor YoungVoice?
 15. Kan ik YoungVoice ook op mijn mobiele telefoon invullen?
 16. Hoe lang bestaat YoungVoice al?
 17. Wie maakt YoungVoice?
 18. Wie betaalt YoungVoice?
 19. Hoe gaat YoungVoice om met mijn privacy?
 20. Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

1. Wat is YoungVoice?

YoungVoice legt jou 20-30 stellingen voor en vergelijkt je standpunten vervolgens met de standpunten van politieke partijen. Jij kiest de thema’s die jij belangrijk vindt en afhankelijk van je keuze legt YoungVoice jou 20 tot 30 stellingen voor. Bij elke stelling kun je een filmpje bekijken met uitleg over de stelling en enkele voor- en tegenargumenten. Je kunt elke stelling swipen (naar rechts voor eens, naar links voor oneens) of de rode en groene knoppen gebruiken om je mening aan te geven. De uitslag laat zien met welke partijen je de meeste overeenkomst hebt.

2. Waarom is YoungVoice er als jullie ook al de StemWijzer maken?

De StemWijzer is onze meest uitgebreide kieshulp, waarmee je jouw mening met die van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen kunt vergelijken. Je kunt daarmee steeds lezen wat de partijen vinden en op detailniveau jouw mening naast die van de partijen leggen. We weten echter van jongeren dat ze politiek wel belangrijk vinden, maar het ook lastig vinden om zich erin te verdiepen. Veel dingen die in de politiek spelen, lijken best ver van hun bed te staan. En als je jong bent, heb je ook niet al jaren ervaring met je verdiepen in de politiek en vind je misschien andere dingen belangrijk dan mensen die veel ouder zijn dan jij.

Met YoungVoice willen we daarom net iets meer uitleg geven over wat een stelling nou precies betekent. Het unieke aan YoungVoice is dat elke stelling een eigen uitlegfilmpje heeft, dat gepresenteerd wordt door een bekende acteur of YouTuber. Voor de verkiezingen van 2021 zijn dat YouTuber Bonnie Nottroth (Bij Bonnie) en acteur Jefferson Yaw Frempong-Manson (SpangaS: De Campus). Elk filmpje legt uit wat de situatie nu is en geeft enkele belangrijke voor- en tegenargumenten. Zo helpen we je de stelling beter te begrijpen en een keuze te maken.

3. Hoe wordt YoungVoice gemaakt?

YoungVoice is gebaseerd op de StemWijzer, gemaakt door ProDemos. Dat gaat zo: een redactieteam van ProDemos neemt alle beschikbare verkiezingsprogramma’s van partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen door. Ook organiseert ProDemos een Kiezerspanel waarbij bijna 100 mensen over verschillende onderwerpen aangeven wat er volgens hen terug zou moeten komen in de StemWijzer. Op basis hiervan maakt ProDemos een lijst van circa tachtig stellingen. Wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en de Universiteit Twente hebben deze lijst taalkundig en inhoudelijk bekeken. 

Deze lijst leggen we voor aan de partijen. Zij geven aan of ze het eens of oneens zijn met de stelling. De redactie van de StemWijzer checkt deze antwoorden aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van partijen en stemgedrag in het verleden. Wanneer onze redactie vragen heeft over een antwoord nemen ze contact op met de politieke partij. Vooral stellingen waarover partijen duidelijk van mening verschillen worden in de StemWijzer opgenomen. Mochten er onderwerpen zijn waar alle partijen het over eens zijn, dan vallen deze af. De kiezer heeft dan immers niets te kiezen. Uiteindelijk ontstaat er een lijst van 30 stellingen die in de StemWijzer wordt opgenomen.

De redactie streeft ernaar de stellingen zo duidelijk en objectief mogelijk te maken. Ook besteedt de redactie veel aandacht aan het gebruik van zo eenvoudig mogelijk Nederlands.

Voor YoungVoice selecteren we vervolgens de stellingen die het dichtst bij de leefwereld van jongeren staan. Soms passen we de formulering iets aan. We delen de partijen bij die stellingen in op bij ‘eens’ of ‘oneens’, gebaseerd op hun antwoorden uit de StemWijzer. Deze keuze leggen we aan de partijen voor en daarna voeren we het in.

Ook voor het maken van de uitlegfilmpjes hebben we gewerkt met een redactie, die zorgvuldig de teksten heeft bekeken en samengesteld.

4. Hoe worden de onderwerpen van de stellingen bepaald?

De redactie van de StemWijzer kiest onderwerpen die op dit moment en in de verkiezingscampagne veel aandacht krijgen. Ook kijkt de redactie naar de verkiezingsprogramma’s. Daarnaast maken we gebruik van kiezerspanels, waarin burgers aangeven welke thema’s zij belangrijk vinden. Tot slot kijken we voor de verdeling van stellingen over de thema’s naar de begrotingen van de verschillende ministeries. Een belangrijk selectiecriterium is in hoeverre de stelling een onderscheid tussen de partijen weergeeft. Als partijen over een bepaald thema hetzelfde standpunt innemen, is een stelling over dit onderwerp voor de StemWijzer en voor YoungVoice niet bruikbaar.

Vanuit de stellingen van de StemWijzer selecteren we voor YoungVoice de onderwerpen die het dichtst bij de leefwereld van jongeren liggen.

5. Waarom komen sommige belangrijke onderwerpen in YoungVoice niet aan bod?

De redactie van de StemWijzer kiest onderwerpen op basis van wat we hierboven hebben uitgelegd. Ook de mate waarin partijen van mening verschillen over een onderwerp, is een belangrijk selectiecriterium. Wanneer partijen over een bepaald thema allemaal hetzelfde standpunt innemen, heeft het voor YoungVoice geen zin om er een stelling over te maken, ook al is het onderwerp nog zo belangrijk. Er valt dan namelijk niets te kiezen.

YoungVoice heeft niet als doel om nieuwe onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Dat laten we aan partijen en kiezers zelf over. Wij gaan uit van onderwerpen die in de (politieke) discussie al een belangrijke rol spelen.

6. Waarom kun je alleen maar kiezen tussen eens en oneens?

YoungVoice kiest voor deze antwoordcategorieën, omdat dit in onze ogen voor gebruikers het duidelijkst is. Bovendien sluit dit aan bij hoe de democratische besluitvorming werkt. Een beetje voor of een beetje tegen is dan niet van belang.

Sommige andere stemhulpen gebruiken een vijfpuntsschaal (bijvoorbeeld van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’). Hierdoor moet de gebruiker op één vraag twee antwoorden tegelijkertijd geven: een mening, en de intensiteit van die mening. De YoungVoice kiest ervoor om dit van elkaar te scheiden. Al aan het begin kies je de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Daarover krijg je stellingen, die je dan met ‘eens’ of ‘oneens’ kunt beantwoorden.

7. Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?

Daar kunnen we je geen advies in geven. Het hangt er vooral vanaf hoe zwaar die bepaalde voorwaarden voor jezelf wegen. Wat je zou kunnen doen is na je uitslag eens doorklikken naar de pagina’s van enkele partijen uit je uitslagenscherm en kijken wat zij over dit onderwerp zeggen. Zo kun je bepalen of dat aansluit bij de voorwaarden die jij belangrijk vindt.

8. Van welke partijen vergelijkt de YoungVoice de standpunten?

YoungVoice vergelijkt de standpunten van alle partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten en alle partijen die op minimaal 1 zetel stonden in de peiling van I&O, Ipsos, Kantor of peil.nl in de periode voor de lancering van YoungVoice.

9. Waarom zitten niet alle partijen in YoungVoice en wel in de StemWijzer?

YoungVoice is een relatief nieuwe tool die nog volop in ontwikkeling is. In deze versie van de tool kunnen we nog niet de 30 partijen kwijt die wel in de StemWijzer passen. Door alle partijen te nemen die nu in de Tweede Kamer zitten plus alle partijen die in een van de toonaangevende peilingen op 1 zetel staan, nemen we zoveel mogelijk partijen mee en blijft het behapbaar. Hopelijk kunnen we bij een volgende verkiezingen alle partijen die meedoen aan de verkiezingen meenemen.

10. Hoe worden de partijstandpunten bepaald?

Partijen geven bij het maken van de StemWijzer zelf aan of ze het eens of oneens zijn met de stelling. ProDemos controleert of het standpunt van de partij overeenkomt met de door de partij geschreven toelichting, het verkiezingsprogramma van die partij en stemgedrag in het verleden.

Voor YoungVoice hebben we vervolgens alle partijen een overzicht gestuurd van waar zij op basis van die informatie zijn ingedeeld bij elke stelling uit YoungVoice. Partijen konden dit controleren en hierin wijzigingen doorgeven. 

11. Hoe moet ik de uitslag lezen?

Op de resultatenpagina van YoungVoice zie je je jezelf als roze stip onderaan de pagina’s. In cirkels die van je af bewegen zijn de partijen geplaatst. Hoe dichter bij jou een partij staat, hoe meer jouw mening overeenkomt met die van die partij op de stellingen die je hebt beantwoord.

12. Hoe komt het resultaat van YoungVoice tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?

YoungVoice gebruikt de methode van de meeste overeenkomst. Dat werkt zo: iedere stelling waarbij gebruiker en partij hetzelfde antwoord geven, telt als een punt. Aan het eind worden alle punten opgeteld. In het resultaatscherm komt de partij met de meeste punten het dichtst bij jou te staan. Deze partij had dus het vaakst hetzelfde standpunt als dat jij had.

13. Waarom kom ik bij de ‘verkeerde’ partij uit?

YoungVoice gaat over twintig tot dertig onderwerpen en bekijkt op basis van die stellingen met welke partij jij de meeste overeenkomst hebt. YoungVoice richt zich op onderwerpen die bij die verkiezingen belangrijk en actueel zijn. Zo kan het voorkomen dat je als niet-gelovige bijvoorbeeld uitkomt bij een van de christelijke partijen. Kennelijk heb je dan toch veel overeenkomsten met die partij, afgezien van het geloofsaspect.

Wanneer je uitkomt bij een andere partij dan je had verwacht, is het raadzaam om goed te kijken op welke punten er overeenkomsten zijn. Misschien zet dit je aan het denken over de keuze voor een politieke partij. Maar er kunnen natuurlijk ook hele goede redenen zijn om toch op een andere partij te stemmen. YoungVoice is slechts een hulpmiddel om inhoudelijke verschillen tussen de partijen te ontdekken. 

14. Welke browser en welk besturingssysteem moet je hebben voor YoungVoice?

YoungVoice werkt op:
Chrome (vanaf versie 49)
Edge (vanaf versie 15)
Opera (vanaf versie 42)
Firefox (vanaf versie 46)
Safari (vanaf versie 11)
Let op: Internet Explorer wordt dus ondersteund

Wat besturingssysteem betreft, werkt Youngvoice op:
iOS (vanaf 11.0)
Android (vanaf 4.2)

15. Kan ik YoungVoice ook op mijn mobiele telefoon invullen?

Ja, dat kan. De website https://YoungVoice.nl is geschikt gemaakt voor mobiele telefoons.

16. Hoe lang bestaat YoungVoice al?

YoungVoice bestaat sinds 2019. Toen draaiden we YoungVoice als pilot in de provincie Gelderland voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. Daarna brachten we YoungVoice voor het eerst landelijk in aanloop naar de verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2019. Dit is de eerste keer dat YoungVoice er is voor de Tweede Kamerverkiezingen.

17. Wie maakt YoungVoice?

YoungVoice wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos is een onafhankelijke, onpartijdige stichting met als doel het informeren van mensen over en het betrekken van mensen bij de democratische rechtsstaat. Ga voor meer info naar www.prodemos.nl

18. Wie betaalt YoungVoice?

ProDemos haalt eigen inkomsten door projecten uit te voeren voor gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers, zoals het maken van StemWijzers. De YoungVoice voor de Tweede Kamerverkiezingen is betaald uit de opbrengsten hiervan. ProDemos is een stichting en is er dus niet op uit om winst te maken.

19. Hoe gaat YoungVoice om met mijn privacy?

Bij YoungVoice nemen we privacy en kiesrecht zeer serieus. Jouw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt, en waar mogelijk geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. We bewaren deze gegevens op een veilige manier, en we doen niet aan reclame en profiling.

In het privacy- en cookiestatement op de website van ProDemos kun je lezen op welke manier met jouw gegevens wordt omgegaan wanneer je gebruikmaakt van YoungVoice. 

20. Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

Je kunt je vraag stellen door te mailen naar YoungVoice@prodemos.nl.