Huis voor democratie en rechtsstaat

Onderzoek in opdracht

ProDemos heeft jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van gemeenten op het gebied van burgerparticipatie. In opdracht van derden voert ProDemos ook onderzoek uit. Opdrachtgevers kunnen gemeenten zijn, maar ook provincies, het Europees parlement of andere instanties. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onderzoeken die ProDemos in opdracht van derden heeft uitgevoerd.

Herindeling gemeente Nederlek

In opdracht van de gemeente Nederlek heeft ProDemos in april 2010 de inwoners geraadpleegd over de mogelijke fusie van Nederlek met andere gemeenten in de regio Krimpenerwaard. Voordat de gemeenteraad een standpunt in zou nemen, wilden de raadsleden weten hoe de inwoners hierover denken.

In dit participatietraject werden de verschillende varianten voor een fusie aan de inwoners voorgelegd, in de vorm van een enquête met stellingen. De respons was hoog: ruim 32%.

In mei zijn ten slotte nog twee bijeenkomsten georganiseerd waar de resultaten van de enquête werden gepresenteerd. In de bijeenkomsten konden de inwoners hun mening verder toelichten, vragen stellen en in discussie gaan met de aanwezige raadsleden.

Analyse provinciale programma’s

In 2007 kreeg ProDemos de opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) om een doorsnede of samenvatting te maken van de belangrijkste onderwerpen die bij de Statenverkiezingen van 7 maart speelden.

Deze inventarisatie, getiteld Provincies en programma’s, is door ProDemos gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de verslagen van de workshops die ProDemos in alle provincies heeft georganiseerd ten behoeve van de StemWijzer. In het rapport kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • burger en bestuur
  • economie, sociale zaken en financiën
  • onderwijs en cultuur
  • welzijn en sport
  • milieu en leefomgeving
  • ruimtelijke ordening
  • wonen en voorzieningen kleine kernen
  • verkeer en vervoer

Referendum Beverwijk

In 2008 heeft ProDemos een evaluatieonderzoek gedaan naar het verloop van een in 2007 in Beverwijk gehouden referendum. Het was voor de eerste keer dat Beverwijk een lokaal referendum hield. Met de evaluatie wil de gemeente leren van de ervaringen en het verloop van dit referendum. De evaluatie moest aanbevelingen opleveren voor het proces en de procedure voor eventuele toekomstige referenda.

Het evaluatierapport van ProDemos, getiteld Het referendum als breekijzer, geeft de gemeente adviezen gericht op aanpassing van de referendumverordening, op verbeteringen in de werkwijze van het politieke bestuur en op het organiseren van het publieke debat.

Geïnteresseerd?

Bent u na het lezen van deze voorbeelden geïnteresseerd in de onderzoeksdiensten van ProDemos? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Wanders.