Huis voor democratie en rechtsstaat

Het waterschap

Friesland, 20150717, Gemaal in de polder van Friesland

Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten – Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet natuurlijk op een goede manier worden beheerd. Als het om de kustlijn, de grote rivieren en enkele drukbevaren kanalen gaat, wordt dit gedaan door Rijkswaterstaat, de landelijke overheid. Maar al het overige waterbeheer ligt in handen van zogenoemde waterschappen. Dat zijn regionale overheden die we een beetje kunnen vergelijken met onze provincies en gemeenten.

In 1850 had Nederland nog 3500 waterschappen. Sindsdien is het aantal sterk afgenomen, tot 21 in 2018. De grenzen van de waterschappen vallen niet samen met de grenzen van de gemeenten of de provincies (uitzondering: Zeeland). Dat komt omdat de grenzen van de waterschappen vooral worden bepaald door stroomgebieden of door dijkringen (beschermende stelsels van dijken, duinen of hooggelegen gronden). Zes waterschappen in het westen van Nederland worden hoogheemraadschap genoemd.

Meer informatie

Download onze brochure Wie bestuurt het waterschap?

Wat doet het waterschap?

Anders dan provincies en gemeenten, die veel verschillende taken hebben, houden waterschappen zich alleen bezig met het beheer van het water en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden (waterstaatszorg). Deze taken staan niet op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke...

Lees meer »

De organisatie

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De laatste wordt vaak dijkgraaf en soms watergraaf genoemd. Het bestuur van een waterschap lijkt enigszins op dat van een gemeente of provincie, maar er zijn ook verschillen. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat...

Lees meer »

Hoe komt het waterschap aan zijn geld?

Voor hun taken krijgen waterschappen geen geld van het Rijk. Zij heffen hun eigen belastingen. Hierdoor vormen de werkzaamheden van de waterschappen geen onderdeel van het landelijke politieke debat. Het werk van de waterschappen is zo belangrijk voor Nederland, dat het onverantwoord zou zijn om het geld voor het waterbeheer...

Lees meer »

Links

Waterschappen Ontdek de wereld van de waterschappen (door de Unie van Waterschappen). Unie van Waterschappen (UVW) De Unie van Waterschappen werkt midden in de bruisende nationale en internationale ‘branding’ aan duurzaam waterbeheer. Daar vervult zij, als een waterrad, de rol van constante energiebron in de strategische discussie over regionaal waterbeheer....

Lees meer »