Huis voor democratie en rechtsstaat

Privacyverklaring sollicitanten

ProDemos vindt het belangrijk om netjes met je gegevens om te gaan als je bij ons solliciteert. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken en hoe we daarmee omgaan.

Voor welke doeleinden verwerken we je gegevens?

ProDemos verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen ProDemos. Persoonsgegevens die door jou aan ProDemos worden doorgegeven, worden uitsluitend door ProDemos gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden.

Deze doelen zijn:

  • Het beoordelen van jouw geschiktheid als sollicitant voor een beschikbare vacature of een toekomstige vacature.
  • Contact met je op te nemen om je te informeren over de status van je sollicitatie.

Welke gegevens verwerken wij van je?

ProDemos verzamelt en verwerkt uitsluitend gegevens van jou die relevant en noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden. Dit zijn in ieder geval de volgende gegevens van jou: contactgegevens, geboortedatum, curriculum vitae en motivatie. Alle andere gegevens die door jou worden verstrekt gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van eerder genoemde doeleinden.

Een internetzoekmachine- en socialmediaonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.  Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over jou online kan worden opgezocht, zoals je social-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met je worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening.

Een onderdeel van de procedure is de screening,

Aan wie worden deze gegevens verstrekt?

De gegevens van sollicitanten worden uitsluitend verstrekt aan degenen die noodzakelijkerwijs bij het wervings- en selectieproces zijn betrokken.

Wij werken met een leverancier voor sollicitatiesoftware. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Op welke manier worden gegevens van sollicitanten bewaard?

ProDemos verwijdert jouw gegevens uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd, tenzij je toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren (maximaal tot één jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure). Tijdens deze periode kunnen jouw  gegevens opnieuw worden geraadpleegd als er een geschikte vacature ontstaat. Als de bewaartermijn van een jaar is verstreken, worden je gegevens alsnog volledig uit de systemen van ProDemos verwijderd. Op jouw verzoek kunnen je gegevens ook eerder uit de systemen van ProDemos worden verwijderd.

Beveiliging van je gegevens

ProDemos neemt technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen.

Welke rechten hebben sollicitanten?

Sollicitanten hebben de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van hen beheren en waar we ze voor gebruiken
  • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we beheren
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • het intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Je kunt hiervoor contact opnemen met personeelszaken via: hr@prodemos.nl.

Klacht indienen

Als je een verzoek hebt ingediend met betrekking tot jouw gegevens en je vindt dat wij daar niet op de juiste manier mee omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over de verwerking van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Contactinformatie

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je contact met ons opnemen via privacy@prodemos.nl.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
prodemos.nl
070-7570200