Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad grijpt zo nodig in en staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de maatschappelijke functies van ProDemos, en dus op het realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit zes leden.

Drs. Ed Nijpels

Voorzitter, lid remuneratiecommissie

Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is sinds begin 2018 voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Ed Nijpels is onder meer voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord en voormalig lid van de Tweede Kamer, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin in de provincie Fryslân.

“Democratie en rechtsstaat worden niet meer door iedereen als vanzelfsprekende waarden beschouwd. Maar het is het beste systeem dat er is. Dat moeten we permanent uitdragen en laten zien. Ik ben blij dat ik daar de komende jaren een bijdrage aan mag leveren.”

Mr. drs. Maria van de Schepop

Lid, tevens vice-voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie

Raadsheer plaatsvervanger (en eerder onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)).

Drs. Vincent Moolenaar

Lid, voorzitter auditcommissie

Vincent Moolenaar is eigenaar van Moolenaar Toezicht & Advies en Business Director Board & Governance programma’s bij Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij o.a. plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en lid van de raad van commissarissen van Deloitte NL.

Arthur Pormes

Lid op voordracht van de ondernemingsraad, lid commissie onderwijs en kwaliteit

Arthur Pormes is lerarenopleider en vakdidacticus maatschappijleer en maatschappijwetenschappen bij het ICLON/Universiteit Leiden. Daarnaast is hij docent maatschappijleer, global studies en maatschappijwetenschappen aan het RSG Broklede in Breukelen.

foto Ronald van Raak

Prof. dr. Ronald van Raak

Lid, lid auditcommissie

Ronald van Raak is historicus en Hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Voorheen was hij lid van de Eerste en van de Tweede Kamer.

Mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA

Lid, lid commissie onderwijs en kwaliteit

Voorzitter van CNV Onderwijs en bestuurslid bij CNV Connectief. Eerder was zij onder andere lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor het CDA in Eersel.

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Contact

Contact opnemen met de raad van toezicht kan via de secretaris, Mirjam van Tiel (m.vantiel@prodemos.nl).


Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 • De heer Ed Nijpels
  • Benoemd per: 18-01-2018
  • Herbenoemd in: 2022
  • Stopt per: 18-01-2026
 • Mevrouw Maria van de Schepop
  • Benoemd per: 18-01-2018
  • Herbenoemd in: 2022
  • Stopt per: 18-01-2026
 • Mevrouw Daniëlle Woestenberg
  • Benoemd per: 18-01-2018
  • Herbenoemd in: 2022
  • Stopt per: 18-01-2026
 • De heer Vincent Moolenaar
  • Benoemd per: 01-04-2020
  • Herbenoeming in: 2024
  • Stopt per: 2028
 • De heer Arthur Pormes
  • Benoemd per: 15-01-2024
  • Herbenoembaar in: 2028
 • De heer Ronald van Raak
  • Benoemd per: 21-02-2024
  • Herbenoembaar in: 2028