Profielschets Raad van Toezicht

Samenstelling en taken

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn één maal herbenoembaar. Deze benoemingen moeten vooraf goedgekeurd worden door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie. De Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting ProDemos. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar.

De leden ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding, conform het Rijksbesluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van de directeur-bestuurder van ProDemos en is daarnaast belast met toezicht en controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming, en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.

De Raad van Toezicht kent een in politiek en maatschappelijk opzicht evenwichtige samenstelling waarbij gelet wordt op diversiteit naar leeftijd, geslacht en maatschappelijke en culturele achtergrond van de leden. De onafhankelijke en neutrale positie van ProDemos met betrekking tot politieke en maatschappelijke stromingen is daarbij leidend. In de Raad is kennis en ervaring beschikbaar m.b.t. de verschillende voor ProDemos relevante terreinen, te weten het openbaar bestuur en de volksvertegenwoordiging op alle niveaus, de wereld van het recht en de rechtspraak, de wetenschap en de media.

Profiel van de kandidaten

Individuele leden van de Raad van Toezicht hebben relevante ervaring op het werkterrein van ProDemos. De leden hebben aantoonbare affiniteit met democratie en rechtsstaat en met de activiteiten van ProDemos. Zij beschikken over ervaring en een netwerk op (top)niveau in het openbaar bestuur en/of relevante sectoren zoals het onderwijs of de museumwereld of de media. De leden kunnen op strategisch en bestuurlijk niveau opereren en hebben  tegelijkertijd waar mogelijk  aansluiting met de jongere generaties.

Naast hun controlerende taak beschikken de leden van de Raad over het vermogen en de attitude om de bestuurder als klankbord terzijde te staan.

Profiel voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt over hetzelfde profiel als de leden en is daarbij een eigentijdse verbindende leider. Hij vervult met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad en kan met grote overtuiging de taak en de missie van ProDemos, ook richting de buitenwereld, overbrengen. De voorzitter heeft ruime ervaring op het werkterrein van ProDemos en een zichtbare passie voor de waarden van de democratie en de rechtsstaat. Hij is in staat daadkrachtig en onafhankelijk te opereren in het krachtenveld dat ProDemos omringt.