Missie en activiteiten

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en de Europese Unie.

ProDemos in Den Haag

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, cursussen en diverse evenementen voor publiek. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

Het Bezoekerscentrum van ProDemos is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op feestdagen zijn we gesloten.

Actief in heel Nederland

ProDemos werkt samen met gemeenten, waterschappen, provincies, rechtbanken, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met behulp van onze cursusprogramma’s gastdocenten en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

Voor scholen

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

Onderzoek en informatie

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerschap, burgerschapsonderwijs en de rol van overheden bij burgerparticipatie. Ook onderzoekt ProDemos de impact en effectiviteit van haar eigen activiteiten. Verder bieden we verdiepende informatie over democratie en rechtsstaat voor een breed publiek, o.a. in de vorm van podcasts, mini-colleges, cursussen en publicaties die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer.

Financiering

Een deel van de inkomsten van ProDemos bestaat uit subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast ontvangt ProDemos voor afzonderlijke projecten subsidie van derden. Eigen inkomsten verwerven we door diensten aan te bieden aan gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers. Omdat een deel van onze inkomsten afkomstig is van subsidie, kan ProDemos veel diensten kosteloos aanbieden.
ProDemos volgt de CAO Sociaal Werk. De cao-schalen gelden ook voor de directeur/bestuurder.
ProDemos staat geregistreerd onder het fiscaal nummer 8230.08.721B01

Giften

Giften aan ProDemos zijn zeer welkom. We weten ons weliswaar gesteund door de Rijksoverheid en de Tweede Kamer die ons subsidiëren, maar daarnaast zijn we blij met alle andere inkomsten, waaronder giften. Hiermee kunnen wij nog meer scholieren en andere burgers informeren over de democratie en rechtsstaat. Bijvoorbeeld met gastlessen op school, simulatiespellen in Den Haag en bij gemeenten en of verkiezingsbijeenkomsten bij mensen in hun eigen buurt.

ProDemos is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u uw gift kunt vermelden op uw belastingaangifte. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit betekenen dat u een deel van uw gift weer terugkrijgt als belastingvoordeel. Giften aan ProDemos zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en omdat ProDemos door de Belastingdienst als culturele ANBI is aangemerkt, wordt de aftrekpost door de Belastingdienst met 1,25 vermenigvuldigd.

De makkelijkste manier om ons te steunen is door het gewenste bedrag naar ons over te maken op IBAN: NL69 TRIO 0254 6614 32, ten name van ProDemos te Den Haag en o.v.v. ‘Gift’.

RSIN (ANBI-nummer): 823008721

KvK-nummer: 50938053

Wet normering topinkomens (WNT)

In het kader van de Wet normering Topinkomens moeten de inkomens van de topfunctionarissen op onze website staan, tot zeven jaar terug. Hieronder kun je per jaar de pagina uit de jaarrekening zien waarin die topinkomens vermeld staan.