Privacyverklaring onderzoek

Versie: 6 mei 2019

ProDemos vindt jouw privacy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ‘Onderzoek ProDemos’ allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ProDemos.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

ProDemos vindt het belangrijk om de effectiviteit van haar activiteiten te onderzoeken. In wetenschappelijk onderzoek is bekend dat persoonlijke kenmerken invloed hebben op onder andere politieke attitude. Daarom worden deze persoonlijke gegevens van je gevraagd.

Je studentnummer vragen we aan je om het eerste en tweede onderzoek aan elkaar te kunnen koppelen. Na het tweede onderzoek verwijderen we je studentnummer.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

 • Je studentnummer (indien die niet voorhanden zijn je voorletter en je achternaam).
 • Je geboortemaand en jaar
 • Je persoonlijke eigenschappen zoals gender, gezinssituatie en culturele achtergrond
 • Je politieke visie

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Je studentnummer (of voorletter en achternaam) verwijderen we direct nadat je het tweede onderzoek hebt ingevuld. Je geboortemaand en jaar gebruiken we als controle om het eerste en tweede onderzoek aan elkaar te koppelen. Deze gegevens veranderen we in een aanduiding van je leeftijd, direct nadat je het tweede onderzoek hebt ingevuld.

De andere gegevens worden voor maximaal 15 jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet tot jou herleidbaar. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot deze gegevens.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

Beveiliging van persoonsgegevens vinden wij van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

We voeren dit onderzoek uit via de enquêtesoftware van LimeSurvey. LimeSurvey heeft geen toegang tot de persoonsgegevens. De privacyverklaring van LimeSurvey kun je hier bekijken. De gegevens worden opgeslagen op servers in de Europese Unie (Duitsland). Alleen de onderzoekers hebben toegang tot de gegevens.

LimeSurvey gebruikt cookies om te enquêtesoftware goed te laten werken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor de privacy. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet David Muntslag en is bereikbaar per e-mail op privacy@prodemos.nl en per telefoon op 070 – 7570 200 voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt. Bedenk dat als de gegevens zijn geanonimiseerd wij niet meer kunnen achterhalen welke gegevens van jou zijn en dus ook niet voldoen aan je verzoek.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar privacy@prodemos.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
privacy@prodemos.nl
070 – 7570 200