Huis voor democratie en rechtsstaat

Deelnemersprotocol Politiek Den Haag voor Scholen

ProDemos opent eind augustus 2020 weer haar deuren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat is allen mogelijk als we ons aan de afspraken houden die gemaakt zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperking. Daarom geldt er voor deelnemers aan onze educatieve programma’s voorlopig onderstaand deelnemersprotocol.

Wij vragen onze deelnemers (docent/begeleiders én hun leerlingen) zich te informeren over de wijzigingen in het programma en de aangepaste richtlijnen die wij hanteren:

Uitgangspunten

 • Vanaf 31 augustus ontvangt ProDemos weer scholen uit het voortgezet onderwijs in Den Haag.
 • Leidend zijn de algemene richtlijnen en protocollen van het RIVM, Veiligheidsregio en de VO-raad.
 • De veiligheid van deelnemers en werknemers van ProDemos dienen binnen het ProDemosgebouw gegarandeerd kunnen worden.
 • ProDemos ontvangt tot december 2020 geen leerlingen van 18 jaar en ouder.
 • De scholieren (mits onder de 18 jaar) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren en kunnen materialen (iPad/telefoon/spelelementen) gebruiken.
 • Docenten en begeleiders moeten onderling wel 1,5 meter afstand bewaren.
 • Er moet wel 1,5 meter afstand bewaard worden tussen de deelnemersgroep en docent, en (zoveel mogelijk) tussen deelnemersgroepen onderling.
 • Om voldoende afstand te kunnen bewaren, mag per deelnemersgroep maar 1 docent het programma volgen
  NB: Bij kleinere groepen van het VSO en het praktijkonderwijs kan hier eventueel – na overleg! – van worden afgeweken.

De maatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is van belang dat deze worden nageleefd. In de Kamerbrief van het Ministerie van VWS gaat het om:

 • Het strikt toepassen van de overige veiligheids- en hygiënemaatregelen
 • Het strikt toepassen van triage wanneer deelnemers de locatie betreden
 • Een goede melding en monitoring van besmettingen

Veiligheids- en hygiënemaatregelen

 • De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
  • Vanaf 1 juli komt de 1,5 meter afstand tussen kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar onderling te vervallen.
  • Volwassenen en jongeren (van 18 jaar en ouder) houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
  • Deelnemers proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren tot deelnemers van andere groepen, en zeker tot docenten en begeleiders en docenten.
  • Deelnemers wassen hun handen meerdere keren per dag grondig (ten minste 20 seconden). Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst van de locatie(s), voorafgaand aan interactieve onderdelen en na toiletbezoek.
  • Deelnemers schudden geen handen
  • Deelnemers hoesten en niezen in de elleboog
  • Deelnemers zitten niet aan hun gezicht

Deze richtlijnen gelden ook voor de medewerkers van ProDemos.

 • ProDemos vraagt de begeleidende docent te assisteren bij de handhaving van de veiligheids- en hygiënemaatregelen:
  • De uitvoering van een gezondheidscontrole onder leerlingen voor vertrek naar Den Haag
  • Assistentie bij het handen reinigen bij binnenkomst van de locatie(s) en voorafgaand aan interactieve onderdelen
  • Assistentie bij het toezicht op het bewaren van afstand ten opzichte van andere groepen tijdens het programma
 • ProDemos doet het volgende om de veiligheids- en hygiënemaatregelen te kunnen naleven:
  • ProDemos zorgt voor desinfecterende handgel in of bij de ruimten waar de handen gereinigd moeten worden.
  • Na gebruik van een lokaal wordt de ruimte twintig minuten (in sommige gevallen 30 minuten) geventileerd.
  • Gedurende de dag worden contactpunten zoals deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, liften en toiletten verschillende keren extra schoongemaakt.
  • Dagelijks worden de lokalen en overige ruimtes bij ProDemos intensief schoongemaakt tijdens de eindschoonmaak. Daarbij ligt de nadruk op contactpunten, alsmede de lesmaterialen en ICT-middelen waar begeleiders en docenten in aanraking komen.
  • Per programmaonderdeel zijn er waar nodig aanvullende maatregelen.
 • ProDemos communiceert de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen bij de ingang van het gebouw en in het contact met de school.
 • ProDemos adviseert risicogroepen extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen. Volgens het RIVM gaat het dan om kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden en om personen vanaf 18 jaar met:
  • chronische hartaandoeningen (en die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn)
  • diabetes mellitus (slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties)
  • ernstige nieraandoeningen die dialyse of niertransplantatie vereisen
  • verminderde weerstand tegen infecties door (medicatie voor) auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
  • een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-getal < 200/mm3
  • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C
  • morbide obesitas (BMI > 40)
 • Klachten en thuisblijven
  • Een deelnemer met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
   • Neusverkoudheid
   • Hoesten
   • Moeilijk ademen/benauwdheid
   • Koorts boven de 38°C
   • Plotseling verlies van reuk of smaak
  • Een deelnemer blijft thuis als iemand in zijn of haar huishouden koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • Een deelnemer mag weer deelnemen aan het programma als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
  • Wanneer een deelnemer gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de deelnemer naar huis. De school informeert ouders/verzorgers.
  • Bij een groot aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met ProDemos voorafgaand aan hun bezoek.

Deze richtlijnen gelden ook voor de medewerkers van ProDemos.

Gezondheidscontrole

Docenten zorgen voor vertrek naar Den Haag voor een gezondheidscontrole onder de deelnemende leerlingen. Zij vragen de leerlingen of zij (of één van hun huisgenoten) last hebben van:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38°C
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

Indien zij (of een huisgenoot) deze klachten ervaren, mogen ze niet deelnemen aan het programma bij ProDemos.

Voor de aanvang van het programma vraagt de begeleider bij de docent na of de gezondheidscontrole is gedaan en of de docent of begeleider zelf deze klachten ervaart. Deelnemers met klachten kunnen niet deelnemen aan het educatieve programma in Den Haag.

Melding en monitoring van besmettingen

 • Als een school een melding binnenkrijgt dat een leerling of begeleider die heeft deelgenomen aan één van de programma’s van ProDemos binnen veertien dagen na het bezoek aan Den Haag positief getest is op Covid-19, verwachten we dat ProDemos hiervan op de hoogte wordt gebracht. Dat kan via het bron- en contactonderzoek van de GGD, of anders door te mailen of bellen naar ProDemos: 070-7570200 / info@prodemos.nl. Vermeld daarbij dan de dag van het bezoek en de school- en groepsnaam!
 • Als ProDemos een melding krijgt dat één van de begeleiders of deelnemers positief is getest op Covid-19 binnen 14 dagen na de uitvoering van het programma, dan meldt ProDemos dit bij de GGD, zodat de betreffende scholen hierover via het bron- en contactonderzoek een melding krijgen. Wanneer het niet via de GGD kan, brengen we zelf de school op de hoogte.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze wijzigingen vragen, neem dan contact op met het team van Politiek Den Haag voor Scholen: 070-7570200 / planningbinnenhof@prodemos.nl.