Huis voor democratie en rechtsstaat

Jongerengemeenteraad

Voor jongeren tussen de 14-19 jaar organiseerde ProDemos de Jongerengemeenteraad in gemeenten door het hele land. Door het organiseren van een Jongerengemeenteraad zet de kiezer van morgen zijn eerste stappen in het gemeentehuis.

 • Duur
  9 uur (met lunch)
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Gemeentehuis
 • Dagen
  (in overleg)

Let op: dit programma is niet meer te boeken!

Vanaf heden biedt ProDemos deze activiteit niet meer aan. Gebruik onze keuzehulp om een ander programma voor jouw klas(sen) te vinden. 

Jongerengemeenteraad laat jongeren zien hoe beleid tot stand komt gebaseerd op het principe ‘leren door ervaren’. Voor één dag vervullen de jongeren de rol van gemeenteraadslid en gaan op het gemeentehuis aan het werk om concrete plannen te bedenken die in de gemeente uitgevoerd kunnen worden.

Eén groepje leerlingen verzorgt als persgroep een verslag van de dag. Meestal is dat in de vorm van een krant, maar in sommige gemeenten kiest men voor een andere vorm, zoals een videoverslag in Horst aan de Maas.

Thema kiezen

Er staat altijd een thema centraal. Dit is een uitstekende gelegenheid om jongeren over een belangrijk thema na te laten denken. Het is wel van belang een ruim geformuleerd thema te kiezen, zodat de verschillende groepen heel diverse plannen kunnen bedenken. Voorbeelden van gebruikte thema’s: Gezonde leefstijl (denk aan: bevorderen van bewegen en gezonde voeding, tegengaan van ongezond gedrag zoals bijv. verslavingen), cyberpesten, etc.

Programma

Stap 1: projectvoorstel opstellen
Onder begeleiding van medewerkers van ProDemos gaan de jongeren in afzonderlijke projectgroepjes aan de slag. Per groepje werken de jongeren een idee uit tot een projectvoorstel. Hiervoor winnen ze informatie in bij ambtenaren en deskundigen en komen in aanraking met begrippen als democratie, lobby, begroting en budget. Eén projectgroep heeft een afwijkende opdracht. Dit is de persgroep, zij zijn de media en produceren een krant over de ontwikkelingen en projectvoorstellen van de dag.

Stap 2: uitwerking voorstel & gesprek met raadsleden
Alle projectvoorstellen worden vervolgens uitgewerkt. De raadsleden van de verschillende politieke partijen geven hierbij advies. De jongeren ontmoeten de lokale politici, stellen vragen over het thema en het projectvoorstel of bespreken politieke onderwerpen die bij hen leven. Tot slot bereiden de jongeren hun bijdrage voor de afsluitende Jongerengemeenteraadsvergadering voor.

Stap 3: vergadering en stemming
Aan het einde van de dag vindt onder voorzitterschap van de burgemeester of wethouder een Jongerengemeenteraadsvergadering plaats. De Jongerengemeenteraad is een simulatie van een raadsvergadering waarin de ‘fracties’ de projectvoorstellen presenteren en met elkaar in debat gaan. Tijdens de vergadering lobbyen de jongeren voor een meerderheid van stemmen, het projectvoorstel van de winnaar wordt door de gemeente uitgevoerd. Op de publieke tribune is iedereen welkom. Bij de afsluiting deelt de persgroep de dagkrant uit.

Bekijk een gedetailleerd voorbeeld van een dagprogramma Jongerengemeenteraad.

Voordelen

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de gemeente en de stemmers van de toekomst. Door het organiseren van een Jongerengemeenteraad levert de gemeente een belangrijke inspanning. Daar krijgt u ook iets voor terug:

 • U stimuleert inzicht en participatie van jongeren in het beleid en bestuur van uw gemeente.
 • U krijgt zicht op de wensen en de belevingswereld van lokale jongeren.
 • U profileert uw gemeente bij lokale jongeren.
 • U verlaagt de drempel van het gemeentehuis voor de lokale jongeren en hun achterban.
 • Een Jongerengemeenteraad is een goede mogelijkheid om de gemeente op een positieve en laagdrempelige wijze te presenteren.
 • Met de realisatie van het gekozen voorstel houdt uw gemeente een tastbaar bewijs over aan de inzet van de lokale jeugd.

De afgelopen vijf jaar hielden al vele gemeenten een Jongeren- of Kindergemeenteraad. Bekijk het overzicht van gemeenten die u voorgingen.

Jongerengemeenteraad versus Jongerenraad

Veel gemeenten kiezen er bij jongerenparticipatie voor om een jongerenraad in te stellen. Dit heeft vaak de vorm van een structureel inspraakplatform en adviesorgaan aan de gemeenteraad. Wij merken dat er veel valkuilen zijn waar gemeenten zich niet, of te laat, van bewust worden.

Waar lopen gemeenten tegenaan bij het opzetten en in stand houden van een jongerenraad?

 • De doelstellingen van de gemeente en de jongeren stemmen niet overeen. Doorgaans formuleert de gemeente ambitieuze en vaak onhaalbare doelen met als gevolg mislukking en teleurstelling.
 • Onderschatting bij de gemeente van de benodigde structurele financiën en professionele ondersteuning.
 • Jongeren willen snel resultaat zien.
 • De werving van deelnemers is een grote hobbel.
 • Het bereik is klein: een beperkte groep die bovendien in de loop van de tijd afkalft. Ook kan de jongerenraad moeilijk de achterban bereiken.
 • Continuïteit is een probleem.

Een goed alternatief is de Jongerengemeenteraad van ProDemos. Organiseer in één dag een Jongerengemeenteraad op het gemeentehuis met maximaal 70 leerlingen van het VO of MBO. Leerlingen onderzoeken een thema en bedenken binnen dat thema plannen om iets te verbeteren in de eigen gemeente. Ze komen in contact met ambtenaren, externe deskundigen en raadsleden.

De keuze van het thema kan afhangen van wat de gemeente graag wil bespreken met jongeren. Voorbeelden hiervan zijn: gezonde leefstijl (aandacht voor gezonde voeding en bewegen), veiligheid (sociaal en verkeer), pesten op sociale media, etc.

Met de Jongerengemeenteraad worden ook leerlingen bereikt die zich nooit aangemeld zouden hebben voor een jongerenraad, kan de gemeente evengoed input van jongeren krijgen en kunnen meer jongeren op een effectievere wijze bereikt worden.

 • Geschikt voor leerlingen van het vmbo, mbo en havo/vwo.
 • De doelstellingen van dit project sluiten goed aan op op de burgerschapscompetenties van de vakken maatschappijleer, loopbaan & burgerschap, geschiedenis en Nederlands.
 • Max. 70 deelnemers op een dag. Samen met ProDemos bepaalt de gemeente welk aantal deelnemers men kan huisvesten. Bij 70 deelnemers zijn er 8 werkruimtes voor ongeveer 10 mensen nodig.
 • Voor scholen is deelname gratis.

Taken voor de school:

 • De docent besteedt minimaal één lesuur aandacht aan toelichting op de projectdag, bespreking van het gekozen thema en aandacht voor enige kennis over de gemeente. Hiervoor is een handleiding beschikbaar: voor vmbo en havo/vwo.
 • De docent deelt de jongeren in in projectgroepen
 • Aanwezigheid van één docent voor elke klas die meedoet aan de Jongerengemeenteraad.

Informatie voor de gemeente:

 • Voor de organisatie van een Jongerengemeenteraad rekent ProDemos bij gemeenten een vergoeding van €4.350,- exclusief btw. Voor vaste klanten rekenen wij een vergoeding van € 4.000,- exclusief btw. Via het btw-compensatiefonds kunnen gemeenten en provincies het btw-bedrag terugkrijgen.

Taken voor de gemeente:

 • Het aanstellen van één aanspreekpunt voor ProDemos
 • Het uitnodigen van de deskundigen en raadsleden voor de informatiebijeenkomsten
 • Het regelen van een voorzitter voor de afsluitende vergadering
 • Het verzorgen van de catering tijdens een Jongerengemeenteraad
 • Het beschikbaar stellen van de benodigde geschikte werkruimtes
 • Het uitvoeren en bekostigen van het winnende project (geadviseerd minimumbudget is € 1.250,-).

Wat doet ProDemos:

 • ProDemos coördineert het project en begeleidt en faciliteert de voorbereiding van de dag met de gemeente en docent.
 • ProDemos stelt materiaal beschikbaar t.b.v. de voorbereidende werkzaamheden van de gemeente.
 • Op de dag van uitvoering levert ProDemos een dagvoorzitter en begeleiders voor alle projectgroepen.