Huis voor democratie en rechtsstaat

Reactie op berichtgeving over meldingen van grensoverschrijdend gedrag door medewerker

maandag 29 april 2019

Naar aanleiding van berichtgeving in de media het volgende:

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, in Den Haag is geschokt wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een medewerker tegenover collega’s en neemt de zaak hoog op. Na een melding hierover in februari dit jaar ontzegde de directie de medewerker in kwestie onmiddellijk de toegang tot ProDemos en schorste hem nog dezelfde dag.

De betrokken collega’s is advies geboden over nazorg. De Raad van Toezicht en Ondernemingsraad van ProDemos zijn direct na schorsing van de medewerker vertrouwelijk ingelicht en op de hoogte gehouden.

Ook stelde de directie onmiddellijk op basis van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen een onderzoek in. De uitkomst van dit interne onderzoek bracht feiten naar voren omtrent ernstig verwijtbaar gedrag. Deze uitkomst leidde inmiddels tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de medewerker, die leiding gaf aan een onderdeel van ProDemos. De medewerkers van ProDemos zijn vertrouwelijk geïnformeerd over schorsing, onderzoek en ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad van ProDemos staan achter het beleid van de directie en de in deze zaak genomen maatregelen.

Belang van veilige werkomgeving

ProDemos hecht zeer aan een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Klachten, al dan niet over grensoverschrijdend gedrag, neemt de directie steeds uiterst serieus. Behandeling van klachten is voortvarend, zorgvuldig en, ook gelet op de privacy van betrokkenen, vertrouwelijk. Binnen de grenzen van wet- en regelgeving betracht de directie maximale openheid. Indien een medewerker aanleiding ziet om aangifte te doen bij de politie dan ondersteunt ProDemos dit uiteraard.

Eerder ontvingen directie, managers en personeelszaken geen meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kwam ook niet naar voren in het in 2015 gehouden onderzoek naar tevredenheid van de medewerkers. De vertrouwenspersonen rapporteerden in hun jaarverslagen steeds dat ProDemos ‘een organisatie is geweest waar mensen in een veilige werkomgeving hebben kunnen werken’.

De directie ziet in de onderhavige zaak aanleiding om externe deskundigen zekerheidshalve te raadplegen over de vraag of er beleidsmatig voor ProDemos lessen zijn te trekken uit deze zaak en, zo ja, welke deze lessen zijn. Hiervoor deed de directie een beroep op een gespecialiseerd adviesbureau.

 

De NOS stelde ons voorafgaand aan publicatie van het artikel een aantal vragen. De beantwoording van deze vragen leest u hier.